ROSE podporuje své klienty v komplexní správě podnikatelských aktivit, privátního majetku i v organizaci rodiny. 

Family office

 • Rodinná strategie
 • Family governance
 • Family management
 • Health management
 • Mezigenerační předání

 

Management

 • Podnikatelská strategie
 • Corporate governance
 • Příprava změn
 • Řízení změn
 • Odchod z exekutivy

Wealth & Transactions

 • Rodinný majetek
 • Podnikatelský majetek 
 • Investiční strategie
 • Reporting a controlling
 • Komplexní M&A  

Tax & Accounting

 • Daňové strukturování
 • Daňové spory
 • Transfer Pricing 
 • Vedení účetnictví 
 • Outsourcing mezd

Legal

 • Založení struktur
 • Správa struktur
 • Transakční dokumentace
 • Smluvní dokumentace
 • Řešení sporů

Rodinné podniky v čase rostou a stávají se silnějšími. Není výjimkou, že majitelé postupně zakládají či nakupují další společnosti a majetky a vytvářejí menší či větší „podnikatelské impérium“.

Bohaté firmy jsou často vlastněny relativně "chudými" rodinami, jejichž životní úroveň je riskantně závislá na fungování firem.

Podnikání rodiny

Cílem je zajistit fungování rodinných podniků, bez nutnosti účasti majitele a rodiny. Vzniká prostor na tvorbu strategie dalšího rozvoje, stejně jako na vyhledávání a podporu nových projektů. Takto získaný čas lze věnovat rodině, zálibám či filantropii.

V oblasti podnikání s našimi klienty začínáme nejčastěji spolupracovat, když si uvědomí, že:

Tvůrce se už nechce věnovat operativě, která ho nebaví i zatěžuje a svou pozornost chce zaměřit především na strategii a nové projekty;
firma je příliš závislá na osobě Tvůrce. Není možné, aby kdykoli odjel bez důkladné přípravy na delší dobu. Společnost bez něj nedokáže operativně fungovat. To komplikuje také předání či případný prodej;
pokud by Tvůrce zítra nenadále nebyl k dispozici, přinese to řadu provozních problémů. Ty mohou dokonce vážně ohrozit nejen fungování firmy, ale následně i rodiny;
děti nemají potřebný zájem, nebo schopnosti převzít v horizontu několika let vedení rodinných aktivit. Zároveň si uvědomí, že neexistuje reálný plán, jak tuto situaci efektivně změnit;
jednotlivé rodinné společnosti jsou z minulosti navzájem provázané závazky či zárukami, což může přinést v budoucnosti riziko nekontrolovaného šíření problémů napříč celým rodinným podnikáním;
rodinné podnikání je již značně rozsáhlé a je čas udělat kvalitativní krok v jeho řízení, strukturování a dalším rozvoji. Tvůrce cítí, že pro takový krok by byla dobrá také inspirace „zvenčí“;
rodinné společnosti nejsou připraveny na to, aby mohly být v dohledné době převzaty členy rodiny či profesionálním managementem. Nejsou připraveny ani na prodej za zajímavou cenu;
v podnikání není vyřešena zastupitelnost majitele či klíčových osob. Je zřejmé, že to může vést k operativním problémům a v mezním případě k paralýze podnikání či značným škodám;
majitel nemá důvěru v profesionální management. Díky tomu, že nenalézá cestu, jak ovládnout management, odsuzuje sebe či další členy rodiny k nekončící osobní účasti ve vedení firem;
Tvůrce je příliš závislý na informacích předkládaných managementem. Rád by měl informace zcela objektivní, neovlivněné subjektivním pohledem manažerů;
Tvůrce je na většinu klíčových rozhodnutí ve firmě sám. Chybí mu nezávislý Sparring partner k diskusím o strategických i operativních otázkách spojených s vedením společnosti.

Podnikatelská rodina

Cílem je efektivní správa rodinného majetku a upevnění rodinných vztahů. Jasně nastavená pravidla fungování rodiny pomáhají jejímu každodennímu chodu, řešení nástupnictví i v řešení nečekaných situací. Důležitá je důsledná ochrana majetku rodiny před podnikatelskými riziky.

V oblasti rodiny s našimi klienty začínáme nejčastěji spolupracovat, když si uvědomí, že:

naprostá většina jejího majetku je dnes soustředěna do firem, zatímco privátní majetek rodiny je minimální. Rodina tak není zabezpečena pro případ, že by v podnikání došlo k nečekaným problémům;
je značně nejasné, jak by fungovala, pokud by zakladatel nebyl k dispozici. Zejména proto, že je jediný, kdo má kompletní informace a také práva konat;
pokud by zakladatel rodinného podnikání nebyl schopen zastupovat zájmy rodiny v podnikání, bude rodina bezradná a dokonce mohou být její vlastnická práva značně ohrožena;
v případě, kdy zakladatel nebude moci zastupovat zájmy rodiny v podnikání, rodina bude zcela zmatená, pravděpodobně bezradná a bez efektivních nástrojů k ochraně svých zájmů;
žije komfortní život s podporou mnoha osob, což se ovšem může razantně změnit, pokud tvůrce nebude k dispozici, či nebude schopen z důvodu nemoci, či nepřítomnosti uplatňovat svůj vliv;
majetek a životní úroveň rodiny je úzce provázána s podnikáním, aniž by byla ochráněna před riziky, které hrozí v podnikání a mohly by dramaticky ohrozit rodinu a její majetek;
vládne podstatným majetkem, který stál velké úsilí. Je nutné ho přiměřeně chránit nejen před okolním světem, ale také před chybami rodiny či životních partnerů členů rodiny;
neexistuje přehled majetku rodiny, jejich aktivit a potřebných kroků, které je nutné udělat v případě nečekaných situací k jejich ochraně a zachování v rodině;
odpovědnost za rodinu leží na zakladateli. Zajišťuje chod rodiny, podporu jejich členů i řešení nestandardních situací. Vytváří to na něj nároky, které by už rád alespoň částečně začal sdílet;
by jí prospěla jasná pravidla jejího fungování, odpovědnosti i pravomocí jednotlivých členů rodiny. Rodině to přinese větší klid a zakladateli snížení odpovědnosti;
by vztahům v rodině prospělo, pokud by bylo jasně stanoveno, co se bude dít po smrti zakladatele. Jak se naloží s majetkem, ale také kdo převezme jeho role.

„jsme si vědomi své odpovědnosti vůči společnosti a jsme rádi, že můžeme pomoci“

Linka bezpečí

Největší a nejstarší dětská krizová linka v České republice. Denně na její číslo 116 111 volají stovky dětí, aby se svěřily se svými problémy či trápením. Tým profesionálních konzultantů poskytuje těmto dětem pomoc a podporu v tíživých životních situacích, v naléhavých případech je součástí služeb i krizová intervence.

Linku bezpečí provozuje Sdružení Linka bezpečí, které se kromě krizových linek zaměřuje i na vzdělávací a publikační činnost. Jako většina neziskových organizací je i tato z větší části odkázaná na finanční pomoc sponzorů a dárců. Podporujeme Linku bezpečí účastí našich pracovníků na její činnosti.

Sculpture Line

Největší sochařský festival v České republice, který má dnes již přesah do okolních zemí. Festival umisťuje každoročně do veřejného prostoru měst umělecké plastiky mimořádných rozměrů českých i zahraničních autorů. Zároveň pomáhá českým autorům prosadit se v zahraničí. Klíčovým úkolem však je zkulturnění veřejného prostoru našich měst a tím podpora kulturnosti našeho národa.

ROSE zejména koordinuje spolupráci s privátními subjekty při jejich podpoře festivalu.

ROSE Group a.s., kancelář Ostrava

Na Prádle 3389/8a, 702 00 Ostrava, Česká republika
E-mail: info@rose-group.eu

ROSE Group a.s., kancelář Praha

Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: (420) 607 28 58 58, E-mail: info@rose-group.eu
IČ: 08217980, DIČ: CZ08217980

ROSE Slovensko, kancelář Bratislava

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovensko
Tel.: (421) 232 786 211, E-mail: info@rose-group.eu