ROSE podporuje svojich klientov v komplexnej správe podnikateľských aktivít a privátneho majetku aj v organizácii rodiny.

Family office

 • Stratégia rodiny
 • Family governance
 • Health management
 • Wealth management
 • Riešenie nástupníctva

Management

 • Externý controlling
 • Účasť v orgánoch
 • Implementácia zmien
 • Strážny pes
 • Interim manažment

Wealth & Transactions

 • Ocenenie firiem
 • Organizácia predaja
 • Organizácia nákupu
 • Nájdenie partnerov
 • Uzavretie a vysporiadanie

Tax & Accounting

 • Stratégia firiem
 • Príprava zmien
 • Reštrukturalizácia
 • Príprava odovzdania
 • Vstup nového majiteľa

Legal

 • Štruktúrovanie majetku
 • Transakčná dokumentácia
 • Zmluvná dokumentácia
 • Corporate governance
 • Aktívne riešenie sporov

Rodinné podniky v čase rastú a stávajú sa silnejšími. Nie je výnimkou, že majitelia postupne zakladajú alebo nakupujú ďalšie spoločnosti a majetky a vytvárajú menšie či väčšie "podnikateľské impérium".

 

Bohaté firmy sú často vlastnené relatívne "chudobnými" rodinami, ktorých životná úroveň je riskantne závislá na fungovaní firiem.

Podnikanie rodiny

Cieľom je zabezpečiť fungovanie rodinných podnikov, bez nutnosti účasti majiteľa a rodiny. Vzniká priestor na tvorbu stratégie ďalšieho rozvoja, rovnako ako na vyhľadávanie a podporu nových projektov. Získava sa tak aj viac času pre rodinu, záľuby a filantropiu.

V oblasti podnikania s našimi klientmi začíname najčastejšie spolupracovať, keď si uvedomia, že:

Tvorca sa už nechce venovať operatíve, ktorá ho nebaví aj zaťažuje a svoju pozornosť chce zamerať predovšetkým na stratégiu a nové projekty.
Firma je príliš závislá na osobe Tvorcu. Nie je možné, aby kedykoľvek odišiel bez dôkladnej prípravy dlhšiu dobu. Spoločnosť bez neho nedokáže operatívne fungovať. To komplikuje tiež posun nástupcom či prípadný predaj.
Ak by Tvorca zajtra znenazdania nebol k dispozícii, prinesie to rad prevádzkových problémov. Tie môžu dokonca vážne ohroziť nielen fungovanie firmy, ale následne aj rodiny.
Deti nemajú potrebný záujem, alebo schopnosti prevziať v horizonte niekoľkých rokov vedenie rodinných aktivít. Zároveň si uvedomia, že neexistuje reálny plán, ako túto situáciu efektívne zmeniť.
Jednotlivé rodinné spoločnosti sú z minulosti navzájom previazané záväzkami či zárukami, čo môže priniesť v budúcnosti riziko nekontrolovaného šírenia problémov naprieč celému rodinnému podnikaniu
Rodinné podnikanie je už značne rozsiahle a je čas urobiť kvalitatívny krok v jeho riadení, štruktúrovaní a ďalšom rozvoji. Tvorca cíti, že pre takýto krok by bola dobrá tiež inšpirácia "zvonku".
Rodinné spoločnosti nie sú pripravené na to, aby mohli byť v dohľadnej dobe prevziate členom rodiny či profesionálnym manažmentom. Nie sú pripravené ani na predaj za zaujímavú cenu.
V podnikaní nie je vyriešená zastupiteľnosť majiteľa či kľúčových osôb. Je zrejmé, že to môže viesť k operatívnym problémom a v medznom prípade k paralýze podnikania či značným škodám.
Majiteľ nemá dôveru v profesionálny manažment. Vďaka tomu, že sa nenachádza cestu, ako ovládnuť management, odsudzuje seba či ďalších členov rodiny k nekončiacej osobnej účasti vo vedení firiem.
Tvorca je príliš závislý na informáciách predkladaných manažmentom. Rád by mal informácie úplne objektívne neovplyvnené subjektívnym pohľadom manažérov.
Tvorca je na väčšinu kľúčových rozhodnutí vo firme sám. Chýba mu nezávislý sparing partner k diskusiám o strategických aj operačných opatreniach spojených s vedením spoločnosti.

Podnikateľská rodina

Cieľom je efektívna správa rodinného majetku a transparentne nastavené pravidlá a vzťahy v rodine. Zásadná je dôsledná izolácia majetku rodiny od rizík spojených s podnikaním.

V oblasti Rodiny s našimi klientmi začíname najčastejšie spolupracovať, keď si rodina uvedomí, že:

Prevažná väčšina majetku rodiny je dnes sústredená do firiem, zatiaľ čo privátny majetok rodiny je minimálny. Rodina tak nie je zabezpečená pre prípad, že by v podnikaní došlo k neočakávaným problémom.
Je značne nejasné, ako by rodina fungovala, ak by zakladateľ nebol k dispozícii. Najmä preto, že je jediný, kto má kompletné informácie a tiež právo konať.
Ak by zakladateľ rodinného podnikania nebol schopný zastupovať záujmy rodiny v podnikaní, bude rodina bezradná a dokonca môžu byť jej vlastnícke práva značne ohrozené.
V prípade, keď zakladateľ nebude môcť zastupovať záujmy rodiny v podnikaní, rodina bude úplne zmätená, pravdepodobne bezradná a bez efektívnych nástrojov na ochranu svojich záujmov.
Rodina žije komfortný život s podporou mnohých osôb, čo sa však môže razantne zmeniť, ak tvorca nebude k dispozícii, či nebude schopný z dôvodu choroby, či neprítomnosti uplatňovať svoj vplyv
Majetok a životná úroveň rodiny je úzko previazaná s podnikaním, bez toho, aby bola ochránená pred rizikami, ktoré hrozia v podnikaní a mohli by dramaticky ohroziť rodinu a jej majetok.
Rodina vládne podstatným majetkom, ktorý stál veľké úsilie. Je nutné ho primerane chrániť nielen pred okolitým svetom, ale aj pred chybami rodiny či životných partnerov členov rodiny.
Neexistuje prehľad majetku rodiny, ich aktivít a potrebných krokov, ktoré je nutné urobiť v prípade nečakaných situácií na ich ochranu a zachovanie v rodine.
Zodpovednosť za rodinu leží na zakladateľovi. Zaisťuje chod rodiny, podporu ich členov i riešenie neštandardných situácií. Vytvára to na neho nároky, ktoré by už rád aspoň čiastočne začal zdieľať
by rodine prospeli jasné pravidlá jej fungovania, zodpovednosti aj právomocí jednotlivých členov rodiny. Rodine to prinesie väčší pokoj a zakladateľovi zníženie zodpovednosti.
Vzťahom v rodine by prospelo, ak by bolo jasne stanovené, čo sa bude diať po smrti zakladateľa. Ako sa naloží s majetkom, ale aj kto prevezme jeho úlohu.

"Sme si vedomí svojej zodpovednosti voči spoločnosti a sme radi, že môžeme pomôcť"

Linka bezpečia

Najväčšia a najstaršia detská krízová linka v Českej republike. Denne na jej číslo 116 111 volá vyše 700 detí, aby sa zverili so svojimi problémami či trápením. Tím profesionálnych konzultantov poskytuje týmto deťom pomoc a podporu v ťaživých životných situáciách, v naliehavých prípadoch je súčasťou služieb aj krízová intervencia.

Linku bezpečia prevádzkuje Združenie Linka bezpečia, ktoré sa okrem krízových liniek zameriava aj na vzdelávacie a publikačnú činnosť. Ako väčšina neziskových organizácií, je aj táto, z väčšej časti odkázaná na finančnú pomoc sponzorov a darcov. ROSE poskytuje Linke bezpečia úplne zadarmo finančné a ekonomické poradenstvo a podieľa sa aj na tvorbe koncepcií a stratégií.

Sculpture Line

Najväčší sochársky festival v Českej republike, ktorý dnes už presahuje hranice a dostáva sa do okolitých krajín. Festival umiestňuje každoročne do verejného priestoru miest umelecké plastiky mimoriadnych rozmerov českých i zahraničných autorov. Zároveň pomáha českým autorom presadiť sa v zahraničí. Kľúčovou úlohou festivalu je skultúrnenie verejného priestoru našich miest a tým podpora kultúry nášho národa.

ROSE najmä koordinuje spoluprácu s privátnymi subjektmi pri ich podpore festivalu.

ROSE Group a.s.

Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

Tel.: (420) 222 233 323, E-mail: info@rose-group.eu

IČ: 07094345, DIČ: CZ07094345